ദൃശ്യം ത്രീ വരുമോ… ജിത്തു ജോസഫിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെ…