ബറോസിലെ സീനുകൾ കണ്ടു പ്രമുഖ സംവിധായകർ പോലും ഞെട്ടി..!!