ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക..!!