ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പെൻഷൻതുക കൈപ്പറ്റുന്നവർ ഈ കാര്യം അറിയുക…