ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ ഈ പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക… കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ…