ആധാർ കാർഡും ഫോൺ നമ്പറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം അറിയുക..!!