നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രം ഈ പറയുന്ന വേൽ ആണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ

സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സകല നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഈ ഭൂമിയുടെയും സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് മഹാദേവൻ പരമേശ്വരൻ മഹാദേവനെ ആരാധിച്ചാൽ മഹാദേവന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ നടക്കാത്തതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവുമധികം ശിവപ്രീതിയുള്ള ശിവ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവുമധികം അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത. ആ ഏഴ് നക്ഷത്രക്കാർ എന്തുകൊണ്ട്.

   

മഹാദേവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായി മാറി. ഇവർ മഹാദേവന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫലങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മൂലം നക്ഷത്രമാണ് മൂലം നക്ഷത്രക്കാർ പൊതുവേ നിഷ്കളങ്കരും വളരെയധികം നിരുപദ്രവ ജീവികളും ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശാന്തരും സന്മനസ്സുള്ളവരും ആയിരിക്കും മഹാദേവന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നാണ് മൂലം നക്ഷത്രം. സന്ദർശിക്കുന്നത് വേറെ ജീവിതത്തിലേക്ക്.

സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പൂരം നക്ഷത്രമാണ് വളരെയധികം ആകർഷണീയതയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രക്കാരാണ് ഈ ഒരു നക്ഷത്രക്കാർ. വായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള സഹജീവി സ്നേഹമുള്ള നക്ഷത്രക്കാരാണ് പൂരം നക്ഷത്രക്കാർ പൂരം നക്ഷത്രക്കാരുടെയും ഇഷ്ടദേവൻ ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ ആണ് മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹം.

കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു നക്ഷത്രം ഒരു നക്ഷത്ര ജാതകരാണ് ഈ പറയുന്ന പൂരം നക്ഷത്രക്കാര് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്രാടം നക്ഷത്രമാണ് ഈശ്വരതുല്യമായിട്ട് തൊഴിലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഉത്രാടം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തൊഴിലിൽ ഈശ്വര ചൈതന്യം ഈശ്വരനെ പോലെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചകൾ വന്നുചേരും എന്നുള്ളതാണ്.