2000 രൂപ എത്തുന്നു… തുക കൈപ്പറ്റാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി…