10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കിടിലൻ വീട്… നിങ്ങൾക്കും നിർമ്മിക്കാം…