വിക്രംമിൽ വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ്‌… ഏറെ കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ…