വീട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ… സന്തോഷവാർത്ത…