വീട്ടിലിരുന്ന് ഒ പി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം… ഇനി കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ…