വീട് വെക്കാൻ ലോൺ എടുക്കുന്നവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം..