വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഇല്ലാതാക്കാനായി ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

ഏകദേശം ഒരു 23 24 വാൽവുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അശ്വതിക്ക് മാത്രം ഒഴുകുക അത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴികെ കഴിഞ്ഞത് നിൽക്കുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും കൂടുതൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കഴിയുമ്പോള്‍ കറുപ്പ് കളർ ആവും. ഹരിയാനായിട്ട് വളരെയധികം താമസം എടുക്കും.

   

ഈ പെരിഫയിൽ തോറും കെട്ടിനിന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിവ് കരിയാൻ ആയിട്ടുള്ള താമസമുണ്ടാകും ചികിത്സിക്കുന്ന അത്രയും നല്ലതാണ് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള സമയം കൂടുതൽ എടുക്കും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ. എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു 23 23 വയൽ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട്.

ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളഅപ്പോൾ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഈ കൂടുതൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കറുപ്പ് കളർ ആകും കുറച്ചു ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാകും.

കുറവായിരിക്കും ഈ പെരിഫയിൽ തോറും അതിനോടൊപ്പം ഈ അസുഖം കൂടി കെട്ടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിവ് കരിയാൻ ആയിട്ടുള്ള താമസമുണ്ടാകും നല്ലതാണ് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നത് അത്രത്തോളം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ചികിത്സയുടെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.