വമ്പിച്ച വിഷുകൈനീട്ടം റേഷൻ വിതരണം ഈ രീതിയിൽ… അറിയുക…