തൊഴിലുറപ്പ് അംഗങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത… ഇത് ആരും അറിയാതെ പോകരുത്…