ആരാധകരെ കയ്യിലെടുക്കാൻ വീണ്ടും പൃഥ്വിരാജ് പുതിയ മൂവി…