സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ളവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത… പുതിയ അറിയിപ്പുകൾ..