ഹൃദയാഘാതം അഥവാ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ

സാധാരണ ആളുകൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പതിവായി കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത്. അമിതവണ്ണം അതുപോലെതന്നെ കൊഴുപ്പുകൾ സ്ട്രോക്ക് തുടങ്ങിയവയാണ് ഹൃദയാഘാതത്തിന് പ്രധാനമായും കാരണമാകുന്നത് സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രധാന കാരണവും വരുന്നത്.

അമിതമായ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയവയാണ് സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രധാനമായും കാരണമാകുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ചെറിയ മുതിർന്ന വരെ ഒന്ന് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ ആളുകൾക്കും വരുന്ന ഒന്നു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലില് ജീവിതശൈലിയില് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഹൃദയാഘാതം വരാനായിരുന്നു കാരണങ്ങളാൽ.

നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അതായത് ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണരീതി അതുപോലെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ എക്സൈസ് ഇല്ലായ്മ കുറവ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഹൃദയാഘാതത്തിന് കാരണം വരുന്നത് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും അതേപോലെതന്നെ നല്ല രീതിയില് വ്യായാമം മുറകളും ദിനചര്യയിൽ തന്നെ വ്യായാമമുറകൾ നല്ല രീതിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു .

കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയാഘാതവും നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. എപ്പിനെ അതേപോലെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിലെ ഉണ്ടാകുന്ന കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് സ്ട്രോക്ക് പ്രതാനമായും കാണുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.