പാമ്പുകടി ഏറ്റാൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതും പാടില്ലാത്തതും

പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അമ്പതിനായിരത്തോളം ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഇംപോർട്ടൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല

   

പിന്നീട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സയുടെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒട്ടനവധി പാമ്പുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നാല് വിഭാഗത്തിലുള്ള പാമ്പുകളാണ് മനുഷ്യനും മരണകാരണമാകുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് കോബ്ര മൂർഖൻ വെള്ളിക്കെട്ടൻ ശങ്കു വരെ നിന്നു വിളിക്കുന്ന ക്രീറ്റ.

ഈ നാല് വിഭാഗത്തിലുള്ള പാമ്പുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മനുഷ്യനിൽ മരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന്റിവനം ഈ നാല് പാമ്പുകളെ പാമ്പുകളുടെ വ്യക്ഷതയും ന്യൂട്ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിന് നമ്മൾ പോളിവാലന്റ് എന്ന് പറയും ഒരാൾക്ക് പാമ്പുകടി ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല

എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം പലപ്പോഴും കാണുന്നത് പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് ചെയ്യാൻ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് പല ആൾക്കാരും അവിടുന്ന് സക്ക് ചെയ്ത് രക്തം പുറത്തെടുത്ത് കളഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അതും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.