സ്മാർട്ട് റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടോ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്..!!