സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നു… കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയ പദ്ധതി…