അരിമ്പാറ മാറാനായി ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

അരിമ്പാറ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് സർജലുകൾ വരെ ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആവശ്യമില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അരിമ്പാറ കളയാനായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന നല്ല ഒരു ഹെൽത്ത് റെമഡി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചില ഒന്നോ രണ്ടോ കൂടുതൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി

   

ആവശ്യത്തിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാനും കഴിയും വേണ്ടത് നമുക്ക് സവോളയുടെ നീരാണ് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സബോളയുടെ ചെറിയൊരു കഷണം എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയില് തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക

അതായത് മുകളില് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പറ്റിയില്ല ശേഷം ഒരു ടേപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാവുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ നമുക്ക്

രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യാവുന്ന പറയാണെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ല നന്നായി ചതച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരിമ്പാറ ഉള്ള ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു കഷണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് എടുത്തു കളയാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക