റേഷൻകാർഡ് ഉടമകൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത ഈ കാര്യം തീർച്ചയായും അറിയണം