റേഷൻകാർഡ് ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ഈ കാര്യം അറിയാതെ പോകരുത് സ്വന്തം പേരിൽ ഭൂമി ഉള്ളവർ കാണുക…