റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി യുടെ പുതിയ അറിയിപ്പുകൾ… പുതിയ പദ്ധതികൾ