നീർക്കെട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

പലരുടെയും ശരീരത്തിലെ കാണുന്ന ഒന്നാണ് നീർക്കെട്ട് എന്നുപറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നീർക്കെട്ട് വരുന്നതെന്ന് പലർക്കും അറിയുന്നില്ല പലരുടെയും വിചാരം എന്തോ അസുഖം സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മാരകമായ എന്തൊക്കെയോ ആണെന്നാണ് അവിടെ വിചാരം. യഥാർത്ഥത്തിൽ നീർക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പൊട്ട മുറിവ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏത് അവയവത്തിന് അപകടം പറ്റിയിട്ടില്ല കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മാറുന്നതായി കാണാം. നമ്മുടെ ഏത് അവയവത്തിന്റെ അവിടെയാണോ ഏതുഭാഗത്താണോ ആരും നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഭാഗം ശരിയായി വരുന്നതുവരെ കാണിക്കാൻ അതിനൊരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്.

ചില നീർക്കെട്ടുകൾ വർഷങ്ങളോളം കിടക്കുന്നതാണ് കാരണം അത് ഒരു സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഭാഗം ആയിട്ടാണ് തന്നെ ആയിരിക്കാം എന്നാലും അത് അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. ഈ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാൽപോലും നമ്മൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ആയി മാറാനും ഈ ഒരു അവസ്ഥ കാരണമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് അതായത് ഹാർട്ടിലെ ബ്ലഡി അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫ്ളമേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.