ആമവാതം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്താണ് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

വലതുമായ സന്ധികളെ ബാധിക്കാൻ ഇടയുള്ള ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്ഷപ്പെടാന്മാർ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്കെതിരെ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ വിളിക്കാറുള്ളത് ആമവാതം എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ആമവാതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് .

   

എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നാണ്. ആമവാതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കാര്യം വളരെ സ്പഷ്ടമാണ് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്കാണ് മിക്കവാറും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക പല രോഗികളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് പറയുന്നത് മുമ്പ് ഈ രോഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്നതാണ് ചിലർക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർ വയറു വീർക്കുകയോ നെഞ്ചരിച്ച അങ്ങനെയെല്ലാം പല അസ്വസ്ഥതകളും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ വന്നതിനുശേഷം ആണ് ഇവർക്കൊക്കെ 6 തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ വയറ്റിലെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് കാരണം അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് കാരണം

മിക്കപ്പോഴും വയലുകൾ തന്നെയാണ് പഴയകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിസീസസ് രോഗങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ലൈക് രോഗം വരുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഒരുതരം ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടാണ് സൂക്ഷ്മ അണുക്കളെ കൊണ്ടാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.