രജനി സാറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ തന്നെ… ഇത് തീപ്പൊരി ഐറ്റം ആകും…