പാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രതീക്ഷയുള്ള പുതിയ പൃഥ്വിരാജ് മൂവി വരുന്നു… പ്രതീക്ഷയോടെ ആരാധകർ