പഞ്ചമി ദിവസം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ദേവിക്ക് സമർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും

വരാഹിദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണഫലങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പല കഷ്ടപ്പാടുകളും ഇത് മൂലം ഇല്ലാതാകുന്നു. ആർക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ. കാരണം അത്രയേറെ വ്യത്യാസമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവഴി ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം

   

കൂടിയാണ് ഇത്. ദേവിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുതി ധാന്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ഗുണകരമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സമയമെന്നു പറയുന്നത് 80 മുതൽ 10 മണി വരെയാണ് ഈ സമയവും വരാഹിദേവിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയം തന്നെയാണ്. അതിനാൽ ഈ സമയങ്ങളിൽ വിളക്ക് വച്ച് വരാഹിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും.

വളരെയേറെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ക്യാരറ്റ് പഞ്ചസാര മധുരക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെയേറെ ആഴ്ചയിലെ പൂർണമായ ഫലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ദേവി പ്രീതി നേടിയതിനുശേഷം ആണ് നിങ്ങൾ കൈകളിൽ ഈ പറയുന്ന ആ കാര്യം എഴുതുകയാണ്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതിയാകും. അത് പ്രധാനമായും ചെത്തി ചെമ്പരത്തി ശങ്കുപുഷ്പം എന്നീ പുഷ്പങ്ങളാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.