കർഷകർക്ക് പ്രധാന അറിയിപ്പ്… ഇനി അധിക സമയമില്ല ശ്രദ്ധിക്കൂ