ഞെട്ടിക്കുന്ന തീരുമാനവുമായി മോഹൻലാൽ… വലിയ സന്തോഷത്തിൽ ആരാധകർ