മൈഗ്രേൻ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

മൈഗ്രൈൻ എന്നുപറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരുവിധം എല്ലാ അളവിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ്. അതായത് ചിലർക്ക് യാത്ര ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇല്ലെന്നില്ലെങ്കിൽ അല്പം നല്ല സ്ട്രെസ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തലമുണ്ടാകാം എന്നാൽ തലവേദന തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. മൈഗ്ര തലവേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ തലവേദന വിട്ടുമാറാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കില് വല്ല കമ്പ്യൂട്ടറും മുന്നിലിരിക്കുന്ന തലവേദന വരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് 10 മിനിറ്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്നുണ്ടാകാം.

   

എന്നാൽ അത് മൈഗ്രേന്റെ തലവേദനയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതൊരു സാധാ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു തലവേദന എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. മൈഗ്രേന്റെ തലവേദന എന്നു പറയുന്നത്.

നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വേദന എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ തലകറങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ പല സിംറ്റംസ് ആണ് മൈഗ്രേന്റെ തലവേദനയ്ക്ക് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 50 ദിവസം ഒക്കെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തലവേദന വരെ വരാവുന്നതാണ്.

ചിലർക്ക് ചെറിയതോതിൽ ഒരു വൈകുന്നേരം നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ മാറുന്നതാണ് എന്നാൽ തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒക്കെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തലവേദനയാണ് കാണുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് മീറ്റിംഗ് അതുപോലെതന്നെ തല കറങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എല്ലാം തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.