ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ പേരുണ്ടോ… ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അറിയാം…