കിടിലൻ മേക്കോവറിൽ ഒരു വീട്… വീടുപണിയാൻ ചിന്തിക്കുന്നവർ ഇത് കാണണം…