കിസാൻ സമ്മാന നിധി വരുന്നു… സഹായം ബാങ്കിലേക്ക് ലഭിക്കും…