കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി വീണ്ടും 2000 എത്തി… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക…