കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി… രണ്ട് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ അറിയൂ…