കിസാൻ പദ്ധതി പുതിയ അറിയിപ്പ്… ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോകല്ലേ…