നിങ്ങളുടെ വൃക്കകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തനം ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂത്രത്തിൽ പതാ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

   

രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശരീരം മൊത്തം ആ നീ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലാണ് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളം എത്രത്തോളം കുടിക്കുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ വെരിക്കോസ് റിലേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആകുന്നുണ്ട്. കിഡ്നി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ്.

കാലുകളിലെ നീരുണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതായത് കിടന്നുറങ്ങി സാധാരണ നിലവിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും നീര് മാറുന്നതായി കാണാം എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നീര് മാറാതെ നമ്മുടെ രാവിലെ എണീറ്റ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും കിഡ്നി സംബന്ധമായ അസുഖം ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ്.

അമിതമായി മൂത്രത്തിലെ പതയുള്ള ആളുകൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പതയേക്കാൾ അമിതമായിട്ട് പത ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.