കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു… ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നത്…