കെ ജിഎഫ് ത്രീ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിർമ്മാതാവ്… യൂണിവേഴ്സ് ലെവലിൽ തീ പാറും…