ജന്ധന് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത പുതിയ അറിയിപ്പുകൾ…