ഇവരാണ് ആ നടൻമാർ… വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സന്തോഷ് ശിവൻ…