നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെയാണോ എന്നാൽ തീർച്ചയായും സൂക്ഷിക്കുക

അവതാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ദുവാബരയുഗത്തിലെ അവതാരമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ധർമ്മപുനഃസ്ഥാപനത്തിനായി അന്ന ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു ശേഷം ഭഗവാൻ ആരംഭിച്ചു. വീണ്ടും ധർമം ഭൂമിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായി ഭഗവാൻ വീണ്ടും അവതരിക്കും ഭഗവാനെ ഇന്നും ഏവരും സ്നേഹ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുന്നു. വാസ്തുപ്രകാരം വാസ്തുപ്രകാരം.

   

ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം വീടുകളിൽ ഉള്ളത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ നാം അറിയാതെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു വരുത്താറുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ വിജയിക്കും അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. എപ്പോഴും വാസ്തുപ്രകാരം വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം വയ്ക്കേണ്ടത്. കിഴക്കുനിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

പടിഞ്ഞാറോട്ട് വരുന്നതും ഏറ്റവും സുഖകരം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതും ശുഭകരമാകുന്നു ഒരിക്കലും വടക്കുനിന്ന് തെക്കോട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല. ചിലർ ചുമരിനെ ഒന്നും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതല്ല പക്ഷേ ചുമരിനും നാം പ്രാധാന്യം നൽകണം ചിലവരുടെ വീടുകളിൽ ബാത്റൂമിന്റെ.

ചുവരിൽ ആയിരിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണവിഗ്രഹം വയ്ക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വയ്ക്കുന്നത് വളരെയേറെ ദോഷം ചെയ്യും എന്ന തന്നെയാണ് സത്യം. ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ചുമരുമായി ചേർത്ത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വക്കരുത് അതും ദോഷവും ഇത്തരം വലിയ ദോഷങ്ങൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യരുത് അഥവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.