ഈ ഒരു പഴം കഴിച്ചാൽ കാൻസർ വരെ അകന്നു പോകും

ക്യാൻസർ മാറാനും കാൻസർ വരാതിരിക്കാനും ഈ പഴത്തിന് കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ചെടി അല്ലെങ്കിൽ പഴം കേരളത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷിചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെതന്നെ കണ്ടുവരുന്നു കേരളത്തിൽ മധുര പാവൽ ചൈനീസ് കുക്കുംബർ അങ്ങനെ വിവിധ പേരുകൾ കൂടാതെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട്.

   

ഇതിന്റെ കായികള് വളർന്ന് ഭാഗമായി പഴുക്കാറായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല റെഡ് ഓറഞ്ച് കളറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ് അത് വിഷമാണ് ചുവന്ന ഒരു കളറിലുള്ള പഴുപ്പാണ് ഉപയോഗപ്രദമായ ഭാഗം. അവക്കാഡോ ഇതിനുള്ളത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം ഒരു പ്രത്യേക ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഓയിലും അവര് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

പ്രധാനമായും ചൈനീസ് മെഡിസിനിലാണ് ഇതിന്റെ കുരുവും ഒരു മെഡിസിനിൽ ഇതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരാനുള്ള കാര്യം കൊടുക്കാത്ത വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല പ്രായം കൂടാതിരിക്കാൻ. നിലനിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഓർമ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് കേട്ടാൽ വളരെയധികം തോന്നുന്നത്.

ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ പഴത്തിന് ചാർത്തിയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു. ഈ ഫ്രൂട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചില ഫൈറ്റോ കെമിക്കലുകൾ ആണ് ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. തുടർന്ന് പറയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.