ശരീരം കാരണം അറിയാതെ വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇതാണ് കാരണം

ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരെ ഒരു മാനസിക ലെവലിൽ തന്നെ വേദ കാൽസ്യം കോസ്റ്ററസ് അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ഒക്കെ ലെവലുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരം മുഴുവനായിട്ട് വേദന വരാം ഉദാഹരണത്തിന് വിറ്റാമിൻ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ പറയും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയണം മാത്രമാണ്

   

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആയി മാറുന്നത് പലരീതിയിലും വരാം കൊള്ളുന്നത്. ടെസ്റ്റുകളിൽ ഒന്നും നമുക്ക് ചെലപ്പോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് പുള്ളിയുടെ ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം

പുള്ളി ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും ഈ വേദനകൾ കാരണങ്ങൾ ആണ് ജീവിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരെ ഒരു മാനസിക ലെവലിൽ തന്നെ രീതിയിൽ തന്നെ പല പേഷ്യൻസിനേയും ആൾക്കാർ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാൽസ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ഒക്കെ ലെവലുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരം മുഴുവനായിട്ട് വേദന വരാം ഉദാഹരണത്തിന് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ ആദ്യമായിട്ട് വിറ്റാമിൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക