ഇൻഹീലർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും പോരായ്മകളും

ഇൻഹേളർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകള് ഒരുപാട് ആളുകളാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളത് അതായത് പ്രധാനമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇൻ ഹിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നുപറയുന്നത് നമുക്ക് മരുന്നുകൾക്ക് പകരം അതായത് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് അല്പം താമസം ഒക്കെയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും ശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്

എന്നാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് എഫ്ഫക്റ്റ് നൽകുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് അയൽ മുതിർന്നവർക്ക് ആയാലും ചിലരെ നല്ല രീതിയിൽ ശ്വാസം മുട്ടുക ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡോക്ടർമാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു എഫക്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്

ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത് മരുന്നുകളെക്കാളും കൂടുതൽ എഫക്ട് നൽകുന്നതാണ് ഇത്. സാധാരണ ഇൻ ഹിലറിന് ഡോസ് വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ന് എത്തുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെയധികം ഡോസ് കുറവിലാണ് സാധാരണ ഇനി ഹീലറുകളും നിർമിക്കാറ് മാത്രമല്ല ഇനിയിലർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഡോസ് കിട്ടിയില്ല

അല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ഇന്റീരിയൽ എന്നു പറയുന്നത് യാതൊരു സൈഡ് എഫക്ടുകളും ഒന്നും തന്നെ ഇതിന് ഉള്ളതല്ല. തുടർന്ന് അതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.