പെട്ടെന്നുള്ള ടോൺസിലൈറ്റിസിനുള്ള കാരണങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളും

സ്ത്രീകളുടെ കുട്ടികൾ ഒന്നും പറയാൻ കാരണം പുരുഷന്മാരെ കമ്പനി വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ അസുഖം ബുദ്ധിമുട്ടും പറയാറുള്ളൂ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സമയം അവരുടെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് കുളിക്കുന്നത് പകരം 12:00 മണി വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് വിളിക്കും ശരീരം കുളിക്കുമ്പോൾ ചാൻസുണ്ട് .

തുടർച്ചയായിട്ട് അത് ചെയ്യുമെന്ന് നീർക്കെട്ടും പിന്നീട് സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ചെറുതായിട്ട്. കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സ്കൂൾ വിട്ടതിനുശേഷം വന്നിട്ട് കഴുത്ത് തല കുളിപ്പിക്കുകയും വൈകുന്നേരം. തണുത്ത ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരും ഇത് സിവിയർ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്സ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് .

കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് മാറും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ഉള്ള മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വൈറ്റ് കളർ വന്നിട്ട് ക്രോണി അക്യൂട്ട് നന്നാവണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വെള്ളം കഴിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള. . ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആദ്യത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ.

കുട്ടികൾ കല്യാണത്തിനും പുറത്തു പോയിട്ട് തണുത്ത ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരും ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്സ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് മാറും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ഉള്ള മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വൈറ്റ് കളർ. സ്പെല്ലിംഗ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വെള്ളം കഴിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാറുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.